дивись.info

Громада Грибович на Львівщині готується затвердити власний Статут

Громада Грибович на Львівщині готується затвердити власний Статут

У взаємних консультаціях з орг. комітетом громади села Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області, головою Грибовицької сільради І. Пителем, мною був підготовлений проект Статуту Територіальної громади с. Великі Грибовичі. Про це повідомив громадський діяч Олег Пилипенко.

Проект

СТАТУТ

Територіальної громади села Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області

 

 

На виконання свого обов’язку, з метою дотримання народовладдя,  яке реалізується на основі ст. 5, абзац 1 Конституції України, ми приймаємо статут територіальної громади села Великі Грибовичі.

Преамбула

 

Цей Статут розроблений на дотримання конституційного ладу у національно-адміністративній територіальній одиниці село Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області згідно з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування,  ратифікованою Верховною Радою 15.07.1997 року № 452/97-ВР, інших законів України і визначає основи життє­діяльності територіальної громади села та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в селі  Великі Грибовичі для забезпечення його соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примно­ження досягнень і традицій.

 

РОЗДІЛ І

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова основа Статуту

1.    Статут територіальної громади села (далі-Статут) є основним
нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно
до Конституції України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97 № 452/97-ВР, інших законів України.

2. Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної гро­мади села, діє на її території і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування

3.    Предметом відання Статуту є основні аспекти здійснення місцевого самоврядування в селі Великі Грибовичі

 

 

 

                 РОЗДІЛ II 

   

                             МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В СЕЛІ

Стаття 2. Система місцевого самоврядування

1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування і основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села (ст.6 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні »(далі Закон).

Вказує, що повинно бути так: (Стаття 5. Система місцевого самоврядування

2.Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою села  безпосередньо через комітет громадських представників в межах прав, наданих їм Конституцією та законами України, окрім повноважень, які делегує своїм представницьким органам місцевого самоврядування (сільській раді) та їх виконавчим органам (ст. 140, 143 Конституції України).

Стаття 3. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в селі, діяльність його органів і посадових осіб

1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування села діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, за­конами України і цим Статутом.

2. Органи і посадові особи державної влади на території села  не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб міс­цевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядуван­ня села з органами державної влади, діяльність яких поширюєть­ся на територію села, базується на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва й взаємодопомоги, забезпечення здійснення завдань її соціально-економічного та культурного розвитку .

4. Обмеження права територіальної громади на місцеве самовряду­вання можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України ( ст.21 Закону).

 

Стаття 4. Обов’язковість рішень, прийнятих територіальною громадою села

 

1. На території громади с. Великі Грибовичі всі рішення територіальної громади і її уповноважених органів, прийняті у відповідності зі Статутом, є обов’язкові для розгляду і виконання органами і посадовими особами місцевого самоврядування Грибовицької сільської ради .

Стаття 5. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою

1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою.

Вони періодично, але не менш як  два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету села, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

2. Територіальна громада в будь-який час може достроково припини­ти повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

3. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним за­конодавством.

4. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

5. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відпо­відальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними перед громадою.

6. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що
виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових
осіб місцевого самоврядування, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

 

РОЗДІЛ III

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СЕЛА

ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА її ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ

У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Стаття 6. Територіальна громада села

1. Територіальну громаду села (далі – територіальну громаду) складають жителі, які  постійно проживають на її території. За рішенням загальних зборів жителів с. Великі Грибовичі, членом територіальної громади  може бути кожний громадянин України, який має на території громади нерухоме майно (спадкоємці майна жителів, які проживають чи проживали на території громади, дачники) або проживає постійно чи тимчасово на території громади.

2. Територіальна громада має права й обов’язки в межах наданих їй повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну відпо­відальність усі справи місцевого значення.

3. Територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності. володіє, користується та розпоряджається майном комунальної власності.

 

Стаття 7. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування

1. Територіальна громада с. Великі Грибовичі бере на себе відповідальність і здійснює безпосередньо самоврядування через комітет громадських представників, окрім повноважень, які делегує своїй сільській раді.

2. Форми участі членів територіальної громади в місцевому само­врядуванні передбачені чинним законодавством.

3. Перелік форм участі жителів села  у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів села у здійсненні місцевого самоврядування.

5.      Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь
у місцевому самоврядуванні  залежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціаль­ного походження, майнового стану, терміну проживання в селі, за мовними або іншими ознаками забороняються.

Стаття 8. Загальні збори громадян

 

 Загальні збори громадян – це збори членів територіальної громади, які проводяться в межах села та є  формою  їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення (ст.8 Закону).

2. До компетенції загальних зборів громадян належить:

– розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, в межах Конституції України та законів України, внесення пропозицій відповідним органам і організаціям;

– обговорення проектів рішень сільської ради та їх органів з питань сільського життя;

– внесення пропозицій з питань порядку денного сесій сільської ради та її органів;

– заслуховування інформації сільського голови, посадо­вих осіб місцевого самоврядування села, звітів керівників під­приємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, порушення в разі необхідності перед відповідною радою питання про притягнення посадових осіб до відповідальності;

– інформування населення про прийняті радами та їх виконавчими ор­ганами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої та виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси територіальної громади;

–  утворення органів самоорганізації населення;

–  прийняття статуту територіальної громади та внесення змін до нього;

– обрання  громадських  комітетів  і  рад   самоврядування, визначення їх статусу ( Положення про загальні збори громадян за місцем проживання    в Україні Постанова ВР України  від 17 грудня 1993 року N 3748-XII)

– розгляд питань про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни
і праці, одиноким громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям громадян, внесення відповідних пропозицій на розгляд сільської ради та її органів;

– внесення пропозицій щодо встановлення сільською радою місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

– розгляд питань про найменування, перейменування вулиць, про­вулків, скверів, парків, внесення пропозицій з цих питань;

– обговорення питань, пов’язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій і стихійного лиха, сприяння органам місцевого самовря­дування, державним органам у проведенні робіт щодо ліквідації наслідків аварій; заслуховування інформації виконавчих органів сільської  ради про екологічно небезпечні аварії та ситуації і стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

– розгляд питань про внесення на розгляд сільської ради пропозицій про проведення місцевого референдуму;

– обговорення інших питань, що зачіпають інтереси територіальної громади.

3.У роботі загальних зборів громадян беруть участь члени територі­альної громади, які досягли 18-ти річного віку і не визнані судом недієздатними.

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь сільський голова, народні депутати України, депутати обласної, районної, посадові особи органів міс­цевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян, установ, організацій та підприємств, які заінтересовані у ви­рішенні питань, що розглядаються на зборах.

4. Загальні збори громадян скликаються в міру необхідності, але не  менш

як один раз на рік, і є правомочними за умови присутності
на них не менше третини членів територіальної громади. Збори представників громадян  є правомочними за умови присутності на них не менше половини обраних або призначених представників.

5. Збори скликаються сільським головою  або  її  виконавчим органом, комітетом громадських представників або його головою.

6. Рішення про скликання зборів доводиться  до  відома громадян, які проживають на відповідній території,  не  пізніше  як за 5 днів до їх проведення з  зазначенням  часу  скликання,  місця проведення  зборів,  питань,  які  передбачається  внести  на   їх обговорення.

7. При розгляді і  вирішенні  питань  збори  керуються Конституцією України і  законами  України,  а  також  цим  Статутом.

8. Сільський голова, сільська рада та її виконавчі органи сприяють підготовці проведенню зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, інформаційні та довідкові матеріали.

9. Порядок проведення загальних  зборів  громадян    визначається   законом   та  цим статутом.

 

Стаття 9. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та ро­бота на виборних посадах місцевого самоврядування

1. Члени територіальної громади можуть бути присутніми на засіданнях сільської ради.

2. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях комітету громадських представників.

3.Перелік форм участі жителів села  у здійсненні місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до Статуту та діючого законодавства України.

Стаття 10. Соціально – політичні конфлікти і шляхи їх подолання

1.Органи місцевого самоврядування дотримуються у своїй діяльності принципів громадянського миру та злагоди між членами територіальної громади, захисту прав, поваги гідності й інтересів різноманітних соціаль­них, етнічних і релігійних груп громадян.

2.У передбачених законодавством випадках конфлікти вирішуються в судовому порядку.

 

Стаття 11. Право членів територіальної громади на інформацію. оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування

1.Члени територіальної громади мають право на одержання достовір­ної, об’єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

2.Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування відбува­ється шляхом їх опублікування у місцевих засобах масової інформації, через мережу Інтернет та інші електронні засоби масової комунікації.

3. Рішення органів місцевого самоврядування обов”язково вивішується  на дошці оголошень.

         РОЗДІЛ  IV

ОРГАНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 12 Комітет громадських представників

1.  Комітет громадських представників територіальної громади – це члени громади села, або інші особи, які добровільно і на безоплатній основі виявили бажання працювати на благо громади, жертвувати на суспільні потреби  свій час, розум і працю та обрані на загальних зборах громади більшістю голосів. Очолює комітет громадських представників  територіальної громади  Голова територіальної громади. Головою територіальної громади може бути будь-який громадянин України, обраний загальними зборами територіальної громади.  Голова громади має право обирати собі заступника та секретаря із членів комітету громадських представників на його засіданні. В разі необхідності Комітет громадських представників може залучати до роботи експертів потрібної спеціалізації чи фаху.

2.  Територіальна громада с. Великі Грибовичі в особі комітету громадських представників разом з головою територіальної громади у співпраці з своїм представницьким органом – сільською радою Грибовичів бере на себе повноваження управляти майном, що є в комунальній власності; затверджувати програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролювати їх виконання; затверджувати бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролювати їх виконання; встановлювати місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечувати проведення місцевих референдумів; утворювать, реорганізовувать та ліквідовувать комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснювати контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення.

3. Згідно зі статтею 80 Земельного кодексу України територіальні громади реалізують своє право власності на землю безпосередньо або через органи місцевого самоврядування. Згідно зі статтею 9 Лісового кодексу України право комунальної власності на ліси реалізується територіальними громадами безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування.

У відповідності зі статтею 327 Цивільного кодексу у комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, які належать територіальній громаді; управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальні громада та утворені нею органи місцевого самоврядування. Згідно зі статтею 78, п. 2 «Комунальні унітарні підприємства» Господарського кодексу України орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади.

4. Сільський голова, виконком Грибовицької сільської ради не уповноважений приймати будь-які рішення, що стосуються життєдіяльності с. Великі Грибовичі і її території без погодження з територіальною громадою, котра має статус первинного суб’єкта місцевого самоврядування.

5.  Грибовицький сільський голова  є головою представницького органу  територіальної громади, визнається головною посадовою особою на території громади, але сільський голова є підзвітним, підконтрольним та відповідальний перед громадою (ст.75 п.1- закону).

6.  Всі рішення сесії Грибовицької сільської ради повинні бути донесені до комітету громадських представників с. Великі Грибовичі шляхом надання витягу з протоколу засідань сесії згідно ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та ст. 40 Конституції України.

7.   Всі пропозиції, ініціативи та запити громадян територіальної громади с. Великі Грибовичі та комітету громадських представників цієї громади є обов’язковими для розгляду сесією Грибовицької сільської ради з участю представників громади с. Великі Грибовичі (ст.13 п.3 – закону).

8.  Територіальна громада села Великі Грибовичі безпосередньо або через Комітет громадських представників зберігає за собою право  вносити пропозицію стосовно перегляду  рішення сесії і виконкому Грибовицької  сільської ради, якщо вони суперечать інтересам територіальної громади с. Великі Грибовичі (ст. 2 п.2 – закону, ст.6 п.1 – закону, ст.75 п.2 – закону).

9.  Голова та члени комітету громадських представників обираються на загальних зборах громади терміном на 2 роки.

 

РОЗДІЛ V

СІЛЬСЬКИЙ  ГОЛОВА ТА ІНШІ ПОСАДОВІ ОСОБИ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

1. Статус сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів сільської ради, виконавчого комітету сільської ради та їх повноваження визначені законодавстом України.

 

Ст. 13 Правовий та соціальний захист членів територіальної громади с. Великі Грибовичі

1.         Кожний член територіальної громади вправі розраховувати на моральну, матеріальну та фізичну допомогу у важких ситуаціях.

2.         Територіальна громада сприятиме всебічному культурному розвитку своїх громадян, ініціюватиме пропаганду здорового способу життя.

 

Ст. 14 Принципи взаємодії територіальної громади с. Великі Грибовичі з іншими територіальними громадами

 

1.         Територіальна громада с. Великі Грибовичі взаємодіє з іншими територіальними громадами України і зарубіжжя на принципах обміну досвідом, взаємодопомоги та інформації.

2.         Територіальна громада працює над вдосконаленням юридично-правової допомоги при захисті прав членів усіх територіальних громад України у встановлені конституційного ладу по усіх вище зазначених позиціях статуту.

3.         Комітет громадських представників територіальної громади має право розробляти проекти, які будуть залучати інвестиційні кошти для створення нових робочих місць та покращення соціального захисту жителів територіальної громади с. Великі Грибовичі.

 

Ст.15 Місцеве планування і контроль за економічним розвитком територіальної громади с. Великі Грибовичі

 

1.         Територіальна громада бере безпосередньо участь у розробці генерального плану забудови села в межах своєї компетенції (ст.18 – закону).

2.         Територіальна громада  забезпечує контроль за дотриманням правил оренди пайових земель, водних ресурсів, недопускання погіршення якості землі та дотримання умов договорів оренди.

3.  Територіальна громада визнає за собою право заключати договори співпраці, договори оренди комунальної власності, розбудови кооперацій.

4.  Територіальна громада має право заключати договори на збирання врожаю з полів громади, відкривати пункти по збуту сільськогосподарської продукції громадян, організовувати забезпечення селян доброякісним насінням, тощо (ст.60 п.3 – закону).

5.  Кожний учасник територіальної громади села Великі Грибовичі зобов’язується відпрацювати на благо територіальної громади безоплатно 1 день на рік по благоустрою рідного села.

 

 

Стаття 16. Регламент проведення засідань комітету громадських представників територіальної громади с. Великі Грибовичі

 

1.         Голова територіальної громади с. Великі Грибовичі усі важливі рішення життєдіяльності територіальної громади вирішує на зборах територіальної громади с. Великі Грибовичі.

2.         Всі рішення зборів територіальної громади с. Великі Грибовичі вивішуються для ознайомлення на дошках для оголошень і доводяться до відома громадян та повідомляються голові та виконавчому комітету Грибовицької сільської ради шляхом надсилання витягу з протоколу.

3.         Поточні повсякденні питання вирішуються головою територіальної громади с. Великі Грибовичі одноосібно з усним погодженням з комітетом громадських представників територіальної громади с. Великі Грибовичі.

4.         Засідання комітету громадських представників проводяться в міру необхідності.

                                                          

                    РОЗДІЛ V

                                МАЙНО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Стаття 17. Право комунальної власності

1.  Територіальній громаді села належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслу­говування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, що є у власності територіальної громади с. Великі Грибовичі, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Право комунальної власності територіальної громади захищаються законом на рівні інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади (ст.21 – закону, ст.60 п. 1,2 – закону).

2.  Територіальна громада укладає угоди з підприємствами, фізичними та юридичними особами, котрим може здавати в оренду комунальне майно, що знаходиться у власності територіальної громади; отримувати благодійну допомогу та залучати її для вирішення проектів в інтересах територіальної громади с. Великі Грибовичі (ст.18 – закону).

 

 

РОЗДІЛ V

           ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.    Даний статут обговорений та прийнятий на загальних зборах села Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області  __________________________  2013 р.

2.       Статут у трьох ідентичних примірниках, один  з яких зберігається в сільській раді, один в органі, що здійснив його реєстрацію, один в голови комітету громадських представників.

 

3.   Статут затверджується на пленарному засіданні  сільською радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

4.    Зміни та доповнення до даного статуту вносяться  в    порядку, передбаченому для прийняття  статуту.

5.    Контроль за виконанням Статуту здійснюють сільська рада, сільський голова, комітет громадських представників, голова комітету громадських представників, інші органи та особи , в порядку передбаченому Статутом  та чинним законодавством України.

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.