дивись.info

У місті Судова Вишня виявили арсенал боєприпасів Другої світової війни

У місті Судова Вишня виявили арсенал боєприпасів Другої світової війни
Ïèðîòåõíè÷åñêàÿ ãðóïïà ÃÑ×Ñ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ðàçìèíèðîâàíèþ ìåñòíîñòè â ñ. Àíäðååâêà (Íèêîëàåâñêàÿ îáë. ), 10 íîÿáðÿ 2017 ã. 9 íîÿáðÿ â ñ. Àíäðååâêà ìåñòíûì æèòåëåì áûë îáíàðóæåí àðòèëëåðèéñêèé ñíàðÿä êàëèáðîì 76 ìì. Íà ìåñòå âûçîâà ðàáîòàëà ãðóïïà ïèðîòåõíèêîâ.  òå÷åíèå 9 è 10 íîÿáðÿ ñîòðóäíèêàìè ÃÑ×Ñ áûëî äîïîëíèòåëüíî ïðîâåäåíî îáñëåäîâàíèå òåððèòîðèè è âûÿâëåíû åùå 63 åä. àâèàáîìáû (ÀÎ-10). 10 íîÿáðÿ ïóòåì êîíòðîëèðóåìîãî ïîäðûâà ïèðîòåõíèêè óíè÷òîæåíî 63 àâèàáîìáû è åùå ðàíüøå 2 àðòèëëåðèéñêèõ ñíàðÿäà. Ôîòî Ïðåññ-ñëóæáà ÃÑ×Ñ Óêðàèíû / ÓÍÈÀÍ

У місті Судова Вишня Львівської області місцевими жителями було виявлено 13 артилерійських снарядів калібру 75 міліметрів.

Як повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 2 грудня на відстані близько 200 метрів від житлових будинків на вул. Зеленій місцевими жителями було виявлено 13 артилерійських снарядів калібру 75 мм Піротехніки вилучили артснаряди для знешкодження. Походження боєприпасів встановлюється. Місто Судова Вишня входить в 30-кілометрової прикордонної зони.

 

Читайте новини та найцікавіші статті у Telegram Дивись.Інфо.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.